Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6220 4a6e 500

luzfosca:

Pierre Jahan

Louvre museum in Paris. Spring cleaning in the Great Hall, 1947.

Reposted fromlifeless lifeless viaunmadebeds unmadebeds
2417 ca0f 500
Reposted fromboobiescake boobiescake viasilence89 silence89
9374 d173
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaPoranny Poranny
0027 8a0b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialove-winter love-winter
Reposted fromfungi fungi viasober sober
Global Internet Usage Based on Time of Day.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viasober sober
No otóż to!
Reposted fromDasKilian DasKilian viasilence89 silence89
9803 5bf4 500
7557 9d19 500
Reposted fromemtezmazupe emtezmazupe viabeinthe beinthe
3466 862d 500
Reposted fromirracjonalny irracjonalny viaatranta atranta
3246 232c
vk.com
Reposted fromoll oll vialittlewhitelies littlewhitelies
7496 5ba4
Reposted fromLotte Lotte viatosiaa tosiaa
Reposted fromheima heima viajasmine-girl jasmine-girl
   

Spotykamy dziś człowieka, który zachowuje się i czuje jak automat; który nigdy nie przeżywa niczego naprawdę osobistego; który samego siebie doświadcza wyłącznie jako osoby, którą swoim zdaniem powinien być; który sztucznym uśmiechem zastąpił szczery śmiech; który bezsensowną paplaniną zastąpił zrozumiałą mowę; który tępą rozpaczą zastąpił prawdziwy ból. Dwie rzeczy możemy powiedzieć o takiej osobie. Po pierwsze, że cierpi na nieuleczalny być może defekt spontaniczności i indywidualności. A jednocześnie - że zasadniczo niczym się nie różni od milionów innych osób, które są w tej samej sytuacji. Większości z nich kultura dostarcza wzorców, które umożlliwiają im życie z defektem i niepopadanie w chorobę. Tak jakby każda kultura dostarczała leku przeciwko epidemii oczywistych objawów neurotycznych, które byłyby skutkiem produkowanego przez nią defektu.

Przypuśćmy, że w naszej zachodniej kulturze tylko na cztery tygodnie przestałyby działać kina, radio, telewizja, przestałyby się odbywać imprezy sportowe i ukazywać gazety. Co by się stało z ludźmi zdanymi znów tylko na swoje własne zasoby, gdyby się przed nimi zamknęły wszystkie te drogi ucieczki? Nie mam żadnych wątpliwości, że nawet w ciągu tego krótkiego czasu doszłoby do tysięcy załamań nerwowych, a znacznie więcej tysięcy ludzi popadłoby w stan ostrego niepokoju, niezbyt odmiennego od obrazu, który klinicznie diagnozuje się jako nerwicę. Gdyby odebrano narkotyk przeciwko społecznie ukształtowanemu defektowi, ujawniłaby się oczywista choroba.
— Erich Fromm
Reposted fromkonrad konrad viamhsa mhsa
Kiedy ja myślę o przyszłych cza­sach, o tych po ro­ku dwu­tysięcznym i da­lej, to nie po­doba mi się to, co widzę. Ja mam przy­jaciela. Bru­no ma na imię. On mówi tak: Ludzi co­raz więcej, a człowieka co­raz mniej. I ja widzę, że tak będzie w przyszłych cza­sach. Już te­raz tak zaczy­na być. Już się widzi te­go początki. Ludzi co­raz więcej, a człowieka co­raz mniej.
— Edward Stachura
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viamhsa mhsa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl